top of page

History

 

The present state of Slovenia had been populated already in prehistoric times, and there is evidence of human habitation from around 250,000 years ago. Here was found a pierced cave bear bone, which is believed to be 43,000 years old and is possibly the world’s oldest instrument. A favourable geography and climate has led many tribes to pass through and settle in this region. In the last couple of millenia Illyrians, Celts, Avars, Langobards, Western Slavs, Romans, Germanic and Slavic tribes from the South East have all left their remains here. The Romans founded two new provinces in the region, Noricum and Panonia, today’s western Slovenia was directly governed by Rome as the Empire’s X province Venetia and Histria.  A number of present Slovenian cities were founded by the Roman administration; Emona (today’s Ljubljana), Poetovio (today’s Ptuj), Celea (today’s Celje). Slovenia remained part of the Roman Empire up until the disintegration of the Western Roman Empire.

 

Today’s Slovenians are a mixture of the Western Slavic tribes and other settlers who have left their footprints here throughout the centuries.

In the Middle Ages, the Alpine Slavic, the precursor of today’s Slovenian language, was spoken in the region betwee the Czech border in the north, in Linz and Lienz in Austria, in South Tyrol in Italy, all the way to the Adriatic Sea and Istria in the south-west and the Balaton Lake in Hungary.

The Duchy of Carantania, the first proto-Slovenian state and the first stable Slovenian-speaking state, was founded in the 6th century AD. In 745 AD Carantania lost its independence and became part of the Carolingian Empire. The Christianizing mission was intensified in the region with the intention of ultimately turning Slovenians and Bavarians into Christians. During the second half of the 6th century the Freising Manuscripts were written, as the first Slovenian and even the first Slavic scripts to be written in the Latin alphabet.

During the Middle Ages there occurred an extensive Bavarian migration to the Alps and a large part of the Slovenians were included into the developing Austrian Empire through Germanization , while Slovenians in the western Hungary were assimilated by the Hungarians. The Slovenian remained a majority language only inside the region which today constitutes the Republic of Slovenia.

Slovenia remained part of the Habsburg Empire until the end of the First World War and the collapse of the Austrio-Hungarian Empire in 1918. It was then that Slovenians became part of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, which in 1929 was renamed the Kingdom of Yugoslavia.

 

After the First World War Jugoslavia was re-generated, after a period of Italian and German occupation, as a socialist union of republics, on the 29th of November 1945. Under the leadership of Josip Broz Tito, Yugoslavia preserved its inner unity, but after Tito’s death in 1980, conflicts between individual republics grew. During the 1980s, Slovenia made decisive steps towards gaining its democracy and freedom of expression and became the first republic to break away.

 

It declared its independence from Yugoslavia on the 21st of June 1991. After having got through the Yugoslav war with only minor consequences Slovenia could quickly approach the European Union both economically and politically. The country joined Nato on the 29th of March 2004 and became member of the EU on the 1st of May the same year. Slovenia joined the Eurozone on the 1st of January 2007.

 

Slovenia is a parliamentary democracy republic with a multi-party system. Today, it is a member of the Council of the EU, World Trade Organization, Organization for Security and Co-operation in Europe, NATO, a member of Schengen countries and other world organizations.

 

Ever since the declaration of its independence in 1991 Slovenia has experienced a continuous economic growth, which has made it one of the most successful states in transition. In the first half of 2008 it successfully carried out the presidency of the Council of the European Union.

Historia

 

Dagens Slovenien har varit befolkad sedan förhistorisk tid, sannolikt i minst 250 tusen år. Här  hittades världens hittintils äldsta musikinstrument i form ett bearbetat björnben, ca. 43 tusen år gammal. Gynsamt  geografi och klimat har let till att många folk har passerat och bosat sig  i denna region. Under de senaste årtusenden känner vi till Ilirer, Kelter, Avarer, Langobarder, Västslaver, Romare, Germaner och Slaver från sydost. Romarna grundade två nya provinser i regionen, Noricum och Panonia,  dagens västra Slovenien lydde direkt under Rom som imperiets X provins Venetia et Histria.  Flera slovenska städer som finns än idag grundladdes av romersk administration; Emona (dagens Ljubljana), Poetovio (dagens Ptuj) Celea (dagens Celje). Slovenien. Slovenien var en del av Romerska riket fram till Västroms sönderfall.

 

Dagens Slovener är en blandning av Västslaviska folk och andra bosättare som under århundraden lämnade sina forspår efter sig.

Alpslaviskan, som föregångare till dagens slovenska, talades under medeltiden från tjeckiska gränsen i norr, via Linz och Lienz i Österrike, ner till Sydtirol i Italien, Adriatiska havet och Istrien i sydväst  och till Balaton sjön i Ungarn.

Furstendömet Karantanien, den första proto-slovenska och den första stabila slaviskspråkiga staten, grundades på 600-talet. År 745 förlorade Karantanien sin självständighet till Frankernas rike, och den kristna missionen i området intensifierades för att slutgiltigt kristna slovenerna och bayrarna. Under andra hälften av 900-talet skrevs de freisingska skrifterna, som var de första slovenska och även de första slaviska skrifterna skrivna på det latinska alfabetet.

Under medeltiden skedde en omfattande bayersk invandring till Alperna och en stor del av slovenerna uppgick i det österrikiska nationsbygget genom språklig germanisering, medan slovenerna i västra Ungern assimilerades av ungrarna. Som majoritetsspråk överlevde slovenska enbart i det område som idag utgör Republiken Slovenien.

 

Slovenien förblev i det habsburgska väldet ända fram till första världskrigets slut och Österrike-Ungerns kollaps år 1918, då slovenerna uppgick i serbers, kroaters och sloveners kungadöme, som efter 1929 kom att bli känt som Jugoslavien.

Efter andra världskriget återbildades Jugoslavien, efter en tid av italiensk och tysk ockupation, som en socialistisk förbundsrepublik den 29 november 1945. Under Josip Broz Titos ledarskap bestod Jugoslaviens inre sammanhållning, men efter Titos död 1980 ökade splittringen mellan delstaterna. Slovenien genomförde under 1980-talet steg mot ökad demokrati och yttrandefrihet och blev det första land som bröt sig ur och förklarade sig självständigt från Jugoslavien, den 25 juni 1991. Efter att ha klarat sig lindrigt undan de jugoslaviska krigen kunde Slovenien snabbt närma sig Europeiska unionen ekonomiskt och politiskt. Landet gick med i Nato den 29 mars 2004 och blev medlem i Europeiska unionen den 1 maj samma år. Slovenien blev medlem i NATO 2005 och gick 2007 också in i den europeiska valutaunionen.

 

Mer ...

bottom of page