top of page

NORDIC ART INITIATIVE

SLOVENIAN/SWEDISH PARTNERSHIP

SLOVENSKO ŠVEDSKO PARTNERSTVO

 

The Slovenian/Swedish Society is supporting the cause of Nordic Art Initiative. A positive collaboration is taking place between the project manager, Anna Runefelt and Milanka Jakopič. The society is supporting the organisation’s  fundraising activities by researching and contacting suitable Slovenian CSR-partners, giving the project further promotion on a local level.

Slovensko-švedsko društvo podpira pobudo Nordic Art Initiative. Pozitivno sodelovanje poteka med vodjo projekta Anno Runefelt in Milanko Jakopič. Društvo aktivno podpira dejavnost zbiranja finančnih sredstev te organizacije ter skozi povezovanje z ustreznimi slovenskimi družbeno odgovornimi partnerji, projektu zagotavlja potrebno promocijo na lokalni ravni.

NORDIC ART INITIATIVE

NORDIC ART INITIATIVE

 

Nordic Art Initiative is about collaborative invention that is focused on promoting cultural projects and activities. Partnerships that arise between organisations, companies and individuals will be firmly embedded within the social framework giving purpose and direction. This non-profit organisation seeks to establish a solid platform on both the national and international front whereby it will strive to launch cultural activities to benefit the larger community.
By supporting 'Art with a Bigger Purpose', you will be supporting not only the project itself but also the artists; giving them a chance to develop their portfolio and opening doors for further commissioned work within the clinical and hospital setting.

Nordic Art Initiative je skupna ustvarjalna pobuda, ki se osredotoča na kulturne projekte in aktivnosti. Partnerstvo, ki ga spleta med organizacijami, podjetji in posamezniki, ima trdne korenine v družbenem okolju, ki tej pobudi daje smisel in usmeritev. Ta ne-profitna organizacija si prizadeva ustvariti trdno nacionalno in mednarodno platformo, s katere bo lahko lansirala svoje kulturne aktivnosti za dobrobit širše družbe. 

S podporo pobude 'Art with a Bigger Purpose' ‘Umetnost z višjim namenom’ boste podprli ne le projekt sam, ampak tudi sodelujoče umetnike; pomagali jim boste, da bodo razvili svoj portfelj ter jim odprli vrata nadaljnih naročil znotraj kliničnih in bolnišničnih okolij.

A CSR OPPORTUNITY

PRILOŽNOST ZA SKUPNO DRUŽBENO ODGOVORNOST

 

Nordic Art Initiative is seeking to establish partnerships with companies investing in CSR initiatives and/or wish to collaborate with philanthropists. This venture offers a different opportunity for your company to be part of a project that will serve to inspire all involved. It will seek to strengthen your image locally as well as internationally and motivate your employees through active participation in an inspiring project.  

  • Please visit the website to view the film:   http://nordicartinitiative.com/

  • In the ‘Support us” page you can read more about the value of NPO/Business relationships.

  • A more detailed project plan can be sent out on request.

Nordic Art Initiative si želi pridobiti partnerstvo podjetij, ki jim je pomembno uresničevanje družbene odgovornosti in človekoljubno udejstvovanje. Ta pobuda ponuja drugačno priložnost za vaše podjetje – priložnost biti del projekta, ki bo prinesel navdih in izpolnitev vsem sodelujočim. Okrepil bo podobo vašega podjetja tako lokalno kot v mednarodnem okolju, sodelovanje v tem navdihujočem projektu pa bo motiviralo tudi vaše zaposlene.  

  • Vabljeni k ogledu spletne strani in predstavitvenega filma: http://nordicartinitiative.com/

  • Na strani ‘Podprite nas’ lahko preberete več o vrednosti NPO/Poslovnih partnerstev.

  • Če želite dodatne podrobnosti o projektu nam pišite.

WHO WILL BENEFIT?

KOMU BODO NAMENJENA SREDSTVA?

 

Yearly statistics Pediatric Clinic Ljubljana:

  • 12.500 admissions, 60.000 outpatients visits. Approximately 350 visits per day plus one or two parents per patient.

  • Staff on a daily basis: Approximately 550, 80 pediatricians plus some 40 residents.

Letna statistika Pediatrične klinike v Ljubljani:

  • 12.500 pacientov, 60.000 obiskov. Približno 350 obiskov dnevno ter eden ali dva starša na otroka.

  • Osebje dnevno: približno 550, 80 pediatrov in okrog 40 nastanjenih.

ANNA RUNEFELT, PROJECT MANAGER

Swedish Mobile: +46 (0)760973044

Slovenian Mobile: +386 (0)30327282

Web: www.nordicartinitiative.com
Email: info@nordicartinitiative.com 

bottom of page