top of page
Anchor 1

Ett land i Europas mitt

 

Slovenien är ett land som väcker känslor, som inspirerar och som förvånar. Här på detta lilla stycket av Europeisk jord möts stora kulturer, slaviska, tyska, romanska och ungerska. Detta gör att Slovenien känns annorlunda, intressant men också varm och hemtrevlig. Naturen har begåvad landet med en mångfald av landskap, den skapade mäktiga alptoppar, runda kullar med vingårdar, bedårande sjöar, en rikedom av varma källor, klara floder, åar och vattenfall, en unik karstvärld med fantastiska underjordiska droppstensgrottor, dyrbart växt- och djurliv, stora skogar och en medelhavskust med förtjusande småstäder.

 

Slovenien är värd ett besök under årets alla årstider. Vintersporter i Alperna den ena dagen byts ut mot hälsobringande spaupplevelser den andra dagen, cykling, naturvandring, segelflygning, forsränning, klättring i branta klippvägar, efter hjärtans lust finns att välja här stora delar av året, allt detta i en bedårande vacker och ren natur .

 

Slovenien är också ett kulinarisk upplevelse. Från Adriatiska havet i väster till Panoniska slätter i öster, från alptoppar i norr till de behagliga soliga kullarna i söder kan avnjutas en mångfald av lokala specialiteter och utsökta lokala vinsorter.

Huvudstaden Ljubljana känns varm och trygg precis som hala landet i övrigt, det är lätt att tala med människorna på gatan, de är vänliga och språkkunniga.

 

Några fakta om landet Slovenien

 

Landyta:                 20.273 km2

 

Befolkning:             2 miljoner

 

Mest talade språk: slovenska, engelska, tyska,

                               italienska

 

Huvudstaden:        Ljubljana ca. 280 tusen

                               invånare

 

Valuta:                    euro

 

Medlem:                 EU, FN, NATO, OECD m.m.

 

 

Slovener, ett folk och ett land på Alpernas solsida

 

Slovenien, Slovener, vad är det för land, vad är det för folk som lever där och vad kommer de ifrån;  sådana och liknande frågor ställer sig en och annan svensk som hör namnet. Man  kan ställa samma fråga också på ett annat sätt; vad kommer vi Europeer ifrån? 

 

Senaste genetisk forsning visar att vi Europäer är en blandniga av minst tre mycket olika urfolk:

  • västeuropeiska jägare och samlare som lämnade över ett genetiskt arv till alla moderna europäer,

  • människor från tidiga europeiska landbrukare som levde för ca. 7000 år främst i Sydeuropa och som i sin tur hade sina röter i Mellanöstern,                               

  • samt  jägare och samlare från Sybirien.

 

En chock för alla inbitna nationalister, rasbiologer och andra faschistoida tänkare som hatar modern genetisk forskning och des resultat som är så svår att förneka.

Moderna Europeer är med hela sitt genetiska arv mycket lika varandra. Vi är alla en blandning och arvstagare från människorna som levde på stäpperna norr om Svarta havet och som för ca. 4500 år började röra sig mot Europa, i riktning mot dagens Polen och Tyskland. De blandade sina gener med varandra och med människorna på de platser där de sedan bosatte sig. Slovenernas föregångare, så enligt forskarna av populationsgenetiken, vandrade in i områden norr och söder om Alperna för ca. 2700 år sedan, åtminstone 1000 år tidigare än vad den oficiella historien förtäljer.  Det bör också nämnas forskningens resutat som säger att  5-10% av män som  levde här i Alpområdet redan före bronsåldern, d.v.s. för över 4000 år sedan, kunde ha levat i detta land även idag. De nya invandrarna tog med sig ett slaviskt, ett indoeuropeiskt språk ur vilket flesta andra europeiska språk växte fram. 

ick here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Dagens Slovener är typiska ureuropäer, vi bär på gentyper som oftast förekommer i Polen, i södra Baltikum, i Tyskland, i Centraleuropa och i Sverige. Slovenernas migration skede sanolikt i två vågor; för det första från nordost och från nord, senare och i mindre omfattning från sydost.  Det går att tänka sig att en del av bosättare från nordöstra Tysklad och Sverige migrerade söderut och blandade sina gener med populationen i de nya områdena i söder. Den allra senaste forskning visar att Slovenernas genetiska arv inte har ändrats särskild mycket sedan bronsåldern. Den bekräftar att folkvandringarna på femhundra- och sexhundratalet ändrade slovenernas gensammasättning bara i en mindre grad. Våra genetiska fotavtryck har  betydligt större likhet med folk i Centraleuropa och norrut än med människorna söderut. 

 

Slovener talar slovenska, ett mindre slaviskt språk, som talas idag av ca. 2,4 miljoner Europeer i moderlandet och i granländerna  Italien,  Österrike, Kroatien, Ungarn samt bland invandrarna och deras ättlingar i USA och Argentina.

 

 

 

The country in the middle of Europe

 

Slovenia is a country that brings out the emotion in visitors, providing them with inspiration and pleasant surprise.  Here, on this small piece of land, great European cultures have joined hands, the Slavic, Germanic, Romanic and Hungarian one. For this reason Slovenia has a different feel to it, it interesting but also warm and pleasantly homelike. The nature has endowed it with a plentiful variety of landscape, the mightly Alpine peaks, softly rounded hils with vineyards, charming lakes, a large quantity of warm springs, clear rivers and waterfalls, a unique Karst landscape with fantastic underground dripstone caves, precious animal and plant species, expansive forests and a Mediterranean coast with enchanting, sun-kissed beaches.

 

Slovenia is worth a visit in all seasons of the year. You could be skiing at an Alpine ski resort one day and have an envigorating experience at a spa the next day; cycling, nature walking, sailing, water rafting, rock climbing can be undertaken during most of the year and what is more - in ravishingly beautiful and clean natural environments. 

 

Slovenia is also an exciting culinary destination. All the way from the Adriatic Sea in the west to the Pannonian plains in the east, from the Alpine peaks in the north to the pleasant sunny hills in the south visitors can enjoy a large variety of local specialties and a good taste of delicious local wines.

 

The capital Ljubljana is as pleasant and safe as the rest of the country for that matter. It is easy to talk to the people in the streets, due to their friendliness and language skills – most of them are able speak and understand at least one foreign language.

 

A few facts about Slovenia

 

Area:                       20.273 km2

 

Population:              2 million

 

Most frequently

spoken languages: Slovenian, English, German,

                                Italian

 

Capital:                   Ljubljana (about 280.000

                                inhabitants)

 

Curency:                 Euro

 

Membership:           EU, UN, NATO, OECD

 

 

Slovenians, a nation in the land on the sunny side of the Alps

 

Slovenia, Slovenians, what sort of a country, what sort of people live there, and where have they come from; such are the questions that each and every Swedish person first thinks about when they hear the name. One could ask oneself the very same question in another way; where do we, Europeans, come from?

 

The latest genetic research has shown that Europeans are a mixture of at least three different indigenous peoples:

  • the Western European hunters and gatherers who left a legacy to all modern Europeans

  • the early European farmers who lived mostly in the South of Europe and had roots in the Middle East

  • the hunters and gatherers from Siberia.

 

A shock for all sworn nationalists, race biologists and other fascistic thinkers who hate modern genetic research and its results that are impossible to deny.

 

Modern Europeans are genetically very similar to one another. We are all a mixture and heir to the people who lived upon the steppes north of the Black Sea and who at around 4.500 BC began to migrate to Europe, in the direction of today’s Poland and Germany. They mixed their genes with one another and with the people living in the places where they later settled down. According to the population genetics research the Slovenian predecessors migrated to the area north and south of the Alps approximately 2.700 years ago, at least 1.000 years earlier than stated by the official historical reports. It should also be mentioned that the research has established that 5-10% of the people who had lived in the region of the Alps already before the Bronze Age, i.e. more than 4.000 years ago, could be living in this country even now. The new incomers brought with them the Slavic language of Indo-European origin, out of which the majority of other European languages have sprung from.

 

Today’s Slovenians are typical Europeans, we carry the gene types which figures mostly in Poland, the southern Baltic, in Germany, Central Europe and Sweden. It is likely that the Slovenian migration took place in two waves; the first from the northeast and from the north, the later one to a smaller extent from the southeast. We could imagine that part of the settlers from the northwestern Germany and Sweden migrated southwards and mixed their genes with the populations in the new southern territories. The latest research has shown that Slovenians’ genetic legacy hasn’t changed much since the Bronze Age. This confirms the fact that the migration of the peoples in the 6th and 7th centuries changed the Slovenians’ gene type to only a small degree.  Our genetic footprints bear a much closer resemblance to the people in Central Europe and the north than to the people living in the south.

 

Slovenians speak Slovenian, a smaller Slavic language, which is today spoken by approximately 2,4 million of European inhabitants, predominantly in Slovenia but also in its neighbouring countries Italy, Austria, Croatia and Hungary, as well as by the Slovenian immigrant communities living in the USA and Argentina.  

Ett land i Europas mitt
The country in the middle of Europe
bottom of page