top of page
648BF022-3105-41D2-B719-0793F6C8ADA3_1_102_o.jpeg

Življenje in delo Gustava Tönniesa in sinov

The life and work of Gustav Tönnies and sons

Hiša EU, Ljubljana, 8. 3. 2023

Stojan Jakopič je na Dnevu Švedske v Hiši Evropske Unije v Ljubljani predstavil mednarodni pomen dosežkov družine Gustava Tönnisa.

 

Stojan Jakopič presented the international importance of the achievements of the Gustav Tönnis family on Sweden Day in the House of the European Union in Ljubljana.

Ljubljanska_Opera_2.jpg

Gustav Tönnies in sinovi
graditelji Ljubljane

Avtorja: Milanka in Stojan Jakopič

Pošta Slovenije.jpeg

Gustav Tönnies and sons
builders of Ljubljana

Authors: Milanka and Stojan Jakopič

THE TÖNNIES' PATH THROUGH LJUBLJANA

Razstava "Stoletje družine Tönnies" 

Exhibition "A century of Tönnies family"

Stoletje družine Tönnies
Zgodovina in tehniška dediščina

 

Toennnies_Naslovnica.jpg

Uredili: Žarko Lazarević, Milanka in Stojan Jakopič
Založba ZRC SAZU, Ljubljana 2019
ISBN 978-961-05-0198-5

Podjetniška rodbina Tönnies je bila prisotna v slovenskem prostoru skorajda celo stoletje, od srede 19. do srede 20. stoletja. S svojim delom, zlasti z gradnjami različnih stavb je trajno zaznamovala prostor, fizični in družbeni. Kot podjetniki so bili močno vraščeni v ekonomski in socialni prostor Kranjske, kasneje tudi Slovenije. Podjetniško pot družine Tönnies je mogoče nedvoumno opredeliti kot pionirje ekonomske modernizacije na Kranjskem. Monografija nadgrajuje dosedanje pristope raziskovanja posameznih podjetnikov ali družin s sistematično analizo njihovega delovanja s stališča ekonomske učinkovitosti poslovanja, podjetniških strategij in praks obvladovanja tveganj in akumulacije kapitala, socialnih omrežij, razmerij s politično sfero v dobi nacionalizma ter življenjske prakse in sloge bivanja skozi analizo bivanjskih prostorov, strukture družin in gospodinjstev posameznih članov rodbine. Gre za redek primer celovite predstavitve podjetniške poti ene ekonomsko in socialno pomembnih rodbin v kontekstu ekonomskih, političnih in socialnih razvojnih stadijev slovenske družbe v t.i. »dobi kapitalizma«.

White Structure

Stojan Jakopič: predstavitev knjige "Stoletje družine Tönnies",

Novinarska konferenca ZRC SAZU, 6. februar 2020

bottom of page